Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Pakości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie ma zastosowanie do strony internetowej pakosc.inwestycjejst.pl

Data publikacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgoda - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Rygielska

Email: s.rygielska@pakosc.pl

Numer telefonu: 525666087

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępniej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno następić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesiący od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

  • parking Urzędu od ul. Barcińskiej posiada wyznaczone miejsce parkingowe do osób z niepełnosprawnością
  • wejście od ulicy Barcińskiej znajduje się na poziomie gruntu umożliwiając dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  • klienci z niepełnosprawnościami są obsługiwani przez pracowników w holu wejścia od ul. Barcińskiej
  • istnieje możliwość wykorzystania samo­chodu 9 osobowego przy­stosowanego do prze­wozu osób nie­peł­nospraw­nych w tym poruszających się na wózku inwalidz­kim
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies i wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.